Fælles læreplaner for BV-netværket
Publiceret den 1. november 2017

1. Kulturelle udtryksformer

 

 

Lærings tema
Kulturelle udtryksformer og værdier

 

 

Definition

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden og handler om vores vaner, traditioner og kreativitet.


Det er i mødet med kulturelle værdier og udtryksformer – kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt - at vi bliver bevidste om egne kulturelle rødder.
Kultur er alle de påvirkninger og indtryk barnet møder gennem sin opvækst, og er med til at danne barnets forestillinger om sig selv, og det samfund det er en del af.
Ved at skabe traditioner og udvikle en kulturel praksis, bliver børn inspireret til selv at lege, omforme og eksperimentere med nye udtryk.

 

 

 

 

 

Læringsmål

 • Barnet får lejlighed til at deltage i og får viden om, kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske udtryk
 • Barnet får gennem adgang til materialer, redskaber og moderne medier erfaring og lyst til selv at skabe kulturelle aktiviteter
 • Barnet møder omverdenen på en fordomsfri måde
 • Barnet udvikler nysgerrighed, opmærksomhed og interesse for skabende processer

 

 

Succeskriterier for vuggestuebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • ·Ønsker at synge og synger spontant
 • Lytter til højtlæsning, engagerer sig og bidrager til historien
 • Giver udtryk for at de ønsker at udfolde sig kreativt
 • Anvender f.eks. legetøj og materialer til at understøtte og udvikle deres leg

 

 

Succeskriterier for børnehavebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 

 • Af sig selv udøver drama, teater og rolle leg
 • Tager initiativ til at tegne og male, klippe og klistre
 • Synger spontant i forskellige sammenhænge
 • Lytter til højtlæsning og engagerer sig og bidrager til historien
 • Er aktive i demokratiske processer i fællesskabet
 • Har viden om og kendskab til andre kulturer end de selv er en del af

Handleplan

 

Konkrete handleplaner for temaet udarbejdes i den enkelte institution, med mindre der er tale om fælles projekter i netværket.

 

 

 

Børn med særlige behov

 

Børn der ikke udvikler sig alderssvarende og/eller som af en eller anden grund ikke trives i deres miljø, tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

Det kan f.eks. være:

 • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge SAL og AL
 • Sprogvurdering
 • TRAS eller Alle Med
 • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 – 6 år
 • Tværfagligt samarbejde

Dette kan eventuelt munde ud i støtte ansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

 

 

Forældrebestyrelses inddragelse

 

Netværkets læreplaner fremlægges i den enkelte institution og godkendes efterfølgende i netværksrådet.

 

Dokumentation

 

Læringstemaet planlægges, dokumenteres og evalueres ud fra netværkets planlægnings- og evalueringsguide.

 

 

2. Natur og naturfænomener

Lærings tema

Natur og naturfænomener

 

Definition

 

Vi forstår natur og naturfænomener som en mulighed for at få mange forskellige erfaringer, samt opleve naturen som et rum for at udforske verden.

Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling, og de oplevelser børnene får med naturen i barndommen sætter spor langt ind i voksenlivet. Det danner grundlaget for en kommende interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

 

Læringsmål

 

 

 • At skabe interesse og kendskab hos børnene til årets/vejrets gang og foranderlighed
 • At lære børnene respekt og forståelse for naturen og miljøet
 • At give børnene viden om dyr og planter
 • At give børnene kendskab til de 4 elementer ild, jord, luft og vand
 • At give børnene plads til fordybelse, nysgerrighed og ro til udvikling af fantasien
 • At give børnene muligheder for og mod til at overskride egne grænser

 

Succeskriterier for vuggestuebørn:

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 

 • Udviser nysgerrighed eller interesse for at færdes i naturen
 • Er aktive og tør overskride grænser
 • Viser glæde ved at færdes i naturen
 • Fortæller om deres oplevelser i naturen ud fra deres udviklingsniveau
 • Udvider deres sprogforståelse og motoriske adfærd

   

  Succeskriterier for børnehavebørnene:

  Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

   

 • Viser glæde ved naturen
 • Er nysgerrige og opmærksomme
 • Viser kendskab til, hvordan de fire årstider indvirker på planter og dyreliv
 • Lader sig udfordrer motorisk og overskrider grænser
 • Behandler naturen med respekt
 • Forstår sammenhængen mellem vejr og påklædning

 

 

 

 

 

Handleplan

 

Konkrete handleplaner for temaet udarbejdes i den enkelte institution, med mindre der er tale om fælles projekter i netværket.

 

 

 

Børn med særlige behov

 

Børn der ikke udvikler sig aldersvarende og/eller anden grund ikke trives i deres miljø tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

Det kan f.eks. være:

 • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge Sal/Al
 • Sprogvurderinger
 • Trass og Alle Med
 • Dansk pædagogiskudviklingsbeskrivelse 0-6år
 • Tværfagligtsamarbejde

Dette kan evt munde ud i støtteansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

 

Forældrebestyrelses inddragelse

 

Netværkets læreplaner fremlægges i den enkelte institution og godkendes efterfølgende i netværksrådet.

 

Dokumentation

 

Læringstemaet planlægges, dokumenteres og evalueres ud fra netværkets planlægnings- og evalueringsguide.

 


3. Krop og bevægelse

Lærings tema
Krop og bevægelse

Definition

Kroppen er børnenes værktøj til at bevæge sig og sanse verden. Kroppen udgør et fundament for barnets erfaring, viden, kommunikation samt følelsesmæssig og sociale processer.

Igennem aktiv leg, bevægelse og sansning, udvikler børnene en forståelse af kroppens formåen, dens styrker og muligheder. Bevægelse baner nye veje for at udforske, afprøve og forstå kroppen. Gennem viden om kroppen udvikler børnene kendskab til egne fysiske behov, eksempelvis sult, tørst, varme, kulde, træthed og energi.

Ved deltagelse i fysisk bevægelseslege bliver børnene fortrolig med egen krop og udvikler sociale kompetencer. Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre.

Børnenes sanseverden bliver stimuleret for at styrke deres læring og udvikling.

 

 

 

 

 

Læringsmål

 • Barnet er i positiv fysisk og psykisk udvikling
 • Barnet tilegner sig, med kroppen og alle sanser verden, og får forståelse for egen krop
 • Barnet udviser respekt for andres kropslige udtryk og reaktioner og kan sætte egne grænser
 • Barnets selvværd og trivsel udvikles gennem bevægelse og deltagelse i sociale fællesskaber
 • Barnet udfolder sig på eget initiativ, kropsligt og deltager i de daglige gøremål og udviser selvhjulpenhed

 

Succeskriterier for vuggestuebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • Har lyst til at bevæge sig
 • Tør bevæge sig frit og prøve nyt
 • Har tillid til deres egen formåen

Succeskriterier for børnehavebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • Har tillid til at udfordre sig selv
 • Besidder noget udholdenhed
 • Er opmærksom, på andre børns kropslige reaktioner
 • Udviser respekt for andre børns udtryk

 

 

Børn med særlige behov

 

Børn der ikke udvikler sig alderssvarende og/eller som af en eller anden grund ikke trives i deres miljø, tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

Det kan f.eks. være:

 • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge SAL og AL
 • Sprogvurdering
 • TRAS eller Alle Med
 • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 – 6 år
 • Tværfagligt samarbejde

Dette kan eventuelt munde ud i støtte ansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

 

 

Forældrebestyrelses inddragelse

 

Netværkets læreplaner fremlægges i den enkelte institution og godkendes efterfølgende i netværksrådet.

 

Dokumentation

 

Læringstemaet planlægges, dokumenteres og evalueres ud fra netværkets planlægnings- og evalueringsguide.

 

 

4. Sprog

Lærings tema
Sprog

Definition

 

Sproget er en forudsætning for og et redskab til at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige typer sprog som alle har en væsentlig betydning for børns udviklingsproces.

Sprog skal forstås som både tale- skrift- billede- og kropssprog. Der er høj grad af sammenhæng mellem de sproglige udtryksformer og det er derfor vigtigt at understøtte sproget i relationen til børnene.

 

 

 

 

 

Læringsmål

 • At børnene viser glæde og interesse for sproget
 • At børnene udtrykker væsentlige basale behov, følelser tanker og behov
 • At børnene oplever at blive forstået og forstår de forskellige sprogs betydninger
 • At børnene via sproget lærer at forstå og lytte til andre menneskers intentioner, ønsker og behov
 • At børnene kommunikerer med et bredt og mangfoldigt sprog
 • At børnene gennem sproget får mulighed for at udvide deres begrebs-og omverdensforståelse
 • At børnene via sproget og dets mange facetter skaber relationer og samspil.

 

Succeskriterier for vuggestuebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • Bruger ord, vendinger og begreber relevant i forhold til deres alder
 • Udtrykker de sproglige aktiviteter gennem deres leg

 

Succeskriterier for børnehavebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • Kontinuerligt udvider deres ordforråd ved at forstå og bruge nye ord
 • Giver udtryk for sin egen verden ved hjælp af sprog
 • Indgår i - og forstår spillereglerne for sproglig kommunikation – Lytte, vente, tale selv
 • Frit giver udtryk for følelser og tanker
 • Siger til og fra
 • På eget initiativ bruger sproget aktivt i alle sociale sammenhænge
 • Forstår betydningen af eget og andres sprog indenfor alle sprogtyper

 

 

 

 

 

 

 

Handleplan

 

Konkrete handleplaner for temaet udarbejdes i den enkelte institution, med mindre der er tale om fælles projekter i netværket.

 

 

 

Børn med særlige behov

 

Børn der ikke udvikler sig alderssvarende og/eller som af en eller anden grund ikke trives i deres miljø, tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

Det kan f.eks. være:

 • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge SAL og AL
 • Sprogvurdering
 • TRAS eller Alle Med
 • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 – 6 år
 • Tværfagligt samarbejde

Dette kan eventuelt munde ud i støtte ansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

 

 

Forældrebestyrelses inddragelse

 

Netværkets læreplaner fremlægges i den enkelte institution og godkendes efterfølgende i netværksrådet.

 

Dokumentation

 

Læringstemaet planlægges, dokumenteres og evalueres ud fra netværkets planlægnings- og evalueringsguide.

 

 

5. Den alsidige personlige udvikling/Sociale kompetencer

Lærings tema
Den alsidige personlige udvikling/Sociale kompetencer


Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette forudsætter udviklingsstøtte og samarbejde fra de centrale voksne i barnets liv.

 

Vi opfatter alle børn som unikke mennesker der skal sikres ret til personlig og social udvikling i et ligeværdigt socialt fællesskab. Derfor giver det mening at slå læringstemaerne ”Alsidig personlig udvikling og social kompetence” sammen.

 

 

Definition

 

Det er i det anerkendende sociale fællesskab, gennem relationer og samspil, at barnet udvikler sin personlighed og sociale kompetencer.

 

Børns identitet, selvopfattelse, selvværd og selvtillid, har grundlæggende betydning for deres udvikling og mulighed for at tilegne sig læring.

Børn er ligeværdige og sociale aktører med ret til

 • At blive set og hørt.
 • Deltage aktivt i fællesskabet og have indflydelse på eget liv
 • Få mulighed for at afprøve sig selv i tætte relationer til andre børn og voksne i hverdagen.

 

Dette forudsætter fagligt og socialt kompetente voksne.

 

 

 

 

 

Læringsmål

 

 • At styrke børnenes selvværd og selvtillid
 • At lære børnene at sige til og fra, kende sine følelser og kunne udtrykke egne behov
 • At blive anerkendt, respekteret og opleve sig betydningsfuld for andre mennesker
 • At give børnene en positiv tilgang til at turde erobre verden og kende egne grænser.
 • At lære børnene empati og at kunne handle derefter
 • At lære børnene at håndtere konflikter, ved at kunne udtrykke sig, lytte til andre, forhandle og hjælpe hinanden
 • At lære børnene at respektere sig selv og erfare at en følelse aldrig kan være forkert
 • At lære børnene at mestre handlinger og opnå succes
 • At støtte børnene i at danne venskaber
 • At støtte børnene i at deltage aktivt i fællesskabet. Børnene skal lære at samarbejde med andre, have ansvar og medindflydelse

 

 

Succeskriterier for vuggestuebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes, når børnene:

 

 • Bevæger sig frit rundt, væk fra de trygge voksne
 • Leger på tværs af stuerne

 

 • Viser tegn på glæde, nysgerrighed og initiativ til nye udfordringer
 • Siger: ”Nej” til hjælp, fordi de gerne selv vil
 • Har tillid til deres egen formåen
 • Hjælper hinanden eller henter hjælp
 • Selv byder ind med forslag til aktiviteter eller ændringer

 

Succeskriterier for børnehavebørn

Vores arbejde med læringsmålene er lykkedes når børnene:

 • Begynder at kunne udskyde egne behov i relation til andre i f.eks. leg
 • Er i stand til at kunne modtage kollektive beskeder
 • Selv er i stand til at mærke, hvilket tøj der er hensigtsmæssigt efter årstiderne
 • Udlever deres fantasi gennem leg
 • Selv begynder at fordybe sig og søge mere konkret viden, om f.eks. tal, bogstaver, krop m.m.
 • Har overblik over deres egne ting
 • Kan sige til og fra og kender egne begrænsninger
 • Kan udvise empati for andres følelser
 • Selv er i stand til at løse konflikter
 • Kan følge regelstyrede lege

 

 

 

Handleplan

 

Konkrete handleplaner for temaet udarbejdes i den enkelte institution, med mindre der er tale om fælles projekter i netværket.

 

 

Børn med særlige behov

 

Børn der ikke udvikler sig alderssvarende og/eller som af en eller anden grund ikke trives i deres miljø, tager vi hånd om ud fra det enkelte barns behov.

Det kan f.eks. være:

 • Observationer/praksisfortællinger i forskellige sammenhænge SAL og AL
 • Sprogvurdering
 • TRAS eller Alle Med
 • Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 – 6 år
 • Tværfagligt samarbejde

Dette kan eventuelt munde ud i støtte ansøgning og/eller tilrettelæggelse af en pædagogisk dagligdag ud fra det enkelte barn/børns behov

 

 

Forældrebestyrelses inddragelse

 

Netværkets læreplaner fremlægges i den enkelte institution og godkendes efterfølgende i netværksrådet.

 

Dokumentation

 

Læringstemaet planlægges, dokumenteres og evalueres ud fra netværkets planlægnings- og evalueringsguide.